Silver Muru > Blog > Tööriistad

GIT ühendus HTTPS-i, SSH key ja access tokeniga (Windows)

Kuidas üle https-i (port 443), kasutades access tokenit ja ssh key-d ühendada GIT-iga (Windows).

Vajalik näiteks veateadete puhul nagu

ssh: connect to host <server> port 22: Connection timed out
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.

Käsurida kasutada läbi GIT Bashi

SSH keyde geneeerimiseks

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "email@email.ee"

SSH võtme aktiveerimiseks

 eval $(ssh-agent -s)

Seejärel (eeldusel, et ssh key-d on kaustas C:/user/<kasutaja>/.ssh/), sama key tuleb ka siis ssh keyde alla lisada välisesse versioonihalduse keskkonda (github, gitlab, bitbucket vms)

ssh-add ~/.ssh/<ssh key nimi>

Seejärel välise GIT repo registreerimine, vahepeal tuleks ka luua access token

git remote add origin https://gitlab-ci-token:<token>@<gitlab.com/project.git>

Välise repo kloonimine

git clone https://gitlab-ci-token:<token>@<gitlab.com/project.git>

Pushimine välisesse reposse

git push -u origin --all